0
termék
0
forint értékben
kosárhoz

Szállítás és fizetés

  • Házhozszállítás: 0,01  –  3 kg 
    1772,- Ft +Áfa (Bruttó: 2250,- Ft)
  • Házhozszállítás: 3,01  –  5 kg 
    1968,- Ft +Áfa (Bruttó: 2500,- Ft)
  • Házhozszállítás: 5,01  –  10 kg 
    1968,- Ft +Áfa (Bruttó: 2500,- Ft)

 

Garanciális Feltételek / Fontos Tudnivalók

 

1. Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok: Ptk. 305. § – 311/A. §, Ptk. 685. § d) és e) pont, 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre Vonatkozó kötelező jótállásról, 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített Szavatossági és jótállási igények intézéséről.

2. A jótállás időtartama egy év (151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet 2. § (1) pontban és a rendelet mellékletében leírtak szerint).

3. A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli.

4. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

5. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál (szerviznél), vagy a hivatalos márkaszerviznél közvetlenül is érvényesítheti.

6. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, Vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685. § d) pont). Amennyiben a fogyasztó Bemutatja az ellenértékét megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell Tekinteni (49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. §). Ennek érdekében kérjük tisztelt vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.

7. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

8. A jogosult elsősorban – választása szerint – kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy Ha az a kötelezettnek (forgalmazónak) a másik jótállási (vagy szavatossági) igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a hiba súlyát és az igényteljesítésével a jogosultnak (fogyasztónak) okozott kényelmetlenséget.

9. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett (forgalmazó) a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.

10. A kijavítást, vagy kicserélést - termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésre figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

11. A jogosult a szavatossággal kapcsolatos igényeit a vásárlás (ill. szabályosan történt üzembe helyezés) időpontjától számított kétéves elévülési, illetve hároméves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti.

12. A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

13. Amennyiben a termék a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül meghibásodott, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

14. A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról köteles jegyzőkönyvet felvenni (a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 3.§ (1) pontban leírtaknak megfelelően), abban megadni az indoklást, ha a kifogás rendezésének módja eltér a fogyasztó igényétől és a jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadni. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

15. A forgalmazónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

16. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavításnak az a része, amely alatt a jogosult fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a jótállás keretében végzett javítás időtartamával meghosszabbodik, illetve a jótállási idő a terméknek, vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be.

17. A rögzített bekötésű, valamint 10 kg-nál súlyosabb, tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, akkor a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

18. Jótállási igény nem érvényesíthető:

a. Rendeltetés ellenes használat, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen üzembe helyezés, átalakítás,    helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.

b. Karbantartási – tisztítási munkák esetén.

c. Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz, vagy nem a hivatalos márkaszerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.

d. A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatból eredő kopása esetén.

19. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe. Ezt az ügyfél megrendelésre a szerviz külön díjtétel felszámítás ellenében vállalja, akkor is, ha a termék a kijelölt szerviz által kötelezően üzembe helyezendő (osztott légkondicionáló berendezések) és akkor is, ha a szerviznek ugyan nincs üzembe helyezési kötelezettsége, de a vásárló azt megrendeli.

20. A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembe helyezése előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe. Amennyiben a kijavítás során a szerviz nem jár el helyesen, vevőszolgálatunk az Ön rendelkezésére áll.

Telefon: +36 (70) 385-7777

E-mail: hacsatel@hacsatel.hu

20
Máj

Az analóg telefonközpontok iránti igény nagy

Sok esetben jelent kihívást egy vállalat számára, hogy a bejövő hívásokat mindig az adott irodába a megfelelő személyhez tudják irányítani.

12
Máj

Vezetékes típusú asztali telefon

Nem csak egy irodában, hanem otthonában is szükség van megfelelő telefonra.

05
Máj

A Panasonic vezeték nélküli telefon irodában javasolt

Az irodai munkavégzés során nagyon fontos, hogy megfelelő kommunikációs eszközök álljanak a rendelkezésre, hiszen az információ áramlás zavartalanságát ez teszi lehetővé. 

További bejegyzések